Senmiddelalderens kirke

Omkring år 1500 blev kirken udbygget. Man føjede et tårn til kirkens vestende og placerede et våbenhus foran syddøren. Begge blev opført af munkesten (det er store røde mursten). Formodentligt samtidig med disse ændringer udvidede man en del af vinduerne og blændede norddøren, så kvinder og mænd siden har måtte benytte samme indgangsdør.

Også inde i kirken foretog man ændringer, så kirken blev mere moderne og tidssvarende. Triumfbuen blev udvidet så den blev lavere, men bredere og fik en spidsbuet afslutning og loftet i skibet overhvælvedes. Hvælvene blev båret af piller, og med dem dækkedes de kun 40-50 år gamle senmiddelalderlige kalkmalerier. Hvælvene og pillerne blev dekoreret med forskellige ornamenter. Senere i 1500-tallet genudsmykkedes de med en renæssance ornamentik. Korets loft blev ikke overhvælvet, hvilket er ganske usædvanligt for en sjællandsk kirke.

På et tidspunkt blev Sidealternicherne tilmuret, dette er sket senest i forbindelse med overhvælvingen af kirken, for pillerne til de østligste hvælv hviler på alterfundamenterne.

Tårnet

Omkring år 1500 tilføjede man et tårn til Måløv kirke. Tårnet er i tre stokværk (etager). Øverst oppe er øst- og vestsiden af tårnet smykket med kamtakker og blændinger. Det er værd at bemærke, at hverken skib eller kor blev udsmykket således, det var ellers normalt i perioden, og derfor i modsætning til mange andre danske middelalderlige landsbykirker.

.
Tårnet er bygget af røde mursten. I nederste stokværk blev der placeret vinduer i syd- og vestsiden, men sydvinduet hurtigt blev tilmuret igen, og ses som en sildebensmønstret lukning. Vinduerne er store og spidsbuede i den gotiske stil. Et enkelt mindre vindue i tårnets sydside giver lys til mellemstokværket, vinduet her er fladbuet, men med en spidsbuet niche udenom. Ind til klokkerne på øverste stokværk er der dobbelte glamhuller på samtlige sider af tårnet. Trappetårnet er placeret på tårnets nordside. Derfra får man adgang til de øvre stokværk.

 

Tilmuringen

Sydvinduet i tårnets nederste stokværk er tilmuret med munkesten i et sildebensmønster. Det er en stil og et materiale, der var typisk for senmiddelalderen, og det er derfor nærliggende at formode, at tilmuringen fandt sted kort efter tårnets opførelse.

Trappetårnet
 
Adgangen til de øverste stokværk får man gennem kirkens trappetårn, der er placeret på nordsiden af tårnet. Døråbningen er fladbuet og omgivet af en spidsbuet niche.

Våbenhuset

Våbenhuset blev opført omkring år 1500 foran kirkens syddør, sikkert samtidig blev norddøren blændet, så alle skulle gennem våbenhuset for at få adgang til kirken.

Våbenhusets gavl er udsmykket med kamtakker og spidsbuede blændinger. Blændingerne i gavlen er i dag hvidkalket ligesom den gesims og frise der afslutter både øst- og vestvæggen opadtil. Døren ind til våbenhuset er omkranset af et fladbuet indgangsparti. Fladbuen er et gotisk træk der blev brugt i tiden fra omkring 1450.

.
Tilføjelsen af et våbenhus ændrede kirkens romanske udseende. I samme ånd ændrede man også de romanske vinduer i sydmuren. Vestvinduet blev blændet, mens østvinduet blev udvidet i den gotiske stil, så det blev stort og spidsbuet.

.

.

.

.

.

.

.

Kamtakker og Blændinger

Den trappeformede afslutning, der ses på tårnet og våbenhusets øverste kant, kaldes for en trappegavl. Selve “trappetrinnene” betegnes kamtakker. Dette var et af den gotiske arkitekturs mest yndede træk. Det er derfor usædvanligt, at skibet og koret ikke er udstyret med trappegavle, således som de fleste andre middelalderlige kirker, der blev ombygget og udvidet i samme periode, blev det. Blændinger er de fordybninger der udsmykker murværket. De ses især tydeligt på våbenhusets gavl, hvor de er kalket hvide.

.

.

.

.

.

.
.

De gotiske vinduer

På kirkens sydside ses udvidelsen af vinduet i koret og vinduet længst mod øst i skibet. I stedet for de små romanske vinduesåbninger, er der nu udstyret med store spidsbuede gotiske vinduer. Vinduet på skibets søndre langside blev højst sandsynligt udvidet samtidig med tilbygningen af våbenhuset og tårnet omkring år 1500. Korets sydvindue blev udvidet i 1637, mens østvinduet på skibets nordvæg først blev udvidet i 1739. Dette vindue blev ført tilbage til sit romanske udseende ved restaureringen i 1938-1939.